L’ABP és la que integra el Social Learning o l’aprentatge social, tothom treballa en col·laboració, el rol del professor passa a ser d’alumne i l’alumne a professor; també integra el Learning by doing, Aprendre fent les coses que, com ens demostra la Piràmide de Dale, quant més intervé l’alumne en el seu aprenentatge més funcions mentals recluta per assolir les competències.

L’alumnat ha de ser capaç d’entendre el procés associat a un projecte, la finalitat d’aconseguir un producte final, ser conscient de la planificació, assignació i ús dels recursos, control del projecte per assignar indicadors d’avaluació per si cal reconduir les activitats del procés d’ensenyament-aprenentatge si és necessari. 

La metodologia general fa ús dels elements que conformen L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), Aprenentatge Social, Neuroeducació, Piràmide de Dale, les emocions i l’afecte.

Farem servir en la seqüenciació de les activitats els verbs propis de la Taxonomia de Bloom, concretament la revisió d’Anderson i Krathwohl.

Aquests verbs que denoten habilitats cognitives en l’alumnat, són aplicats en la plantilla que a continuació exposo i que es fa servir en aquelles Unitats Didàctiques que treballem com per projectes (ABP) com a metodologia productiva.

ABP, Aprenentatge Basat en Projectes

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.